​Akt notarialny to dokument urzędowy sporządzany przez notariusza - stwierdza on treść danej czynności prawnej jak np. zakup nieruchomości. Akt notarialny to ważne zabezpieczenie interesów jego uczestników. Każdy dokument tego typu musi zostać odczytany przed podpisaniem. Po odczytaniu aktu notariusz ma obowiązek zapytać strony czynności, czy zrozumiały treść dokumenty i czy jest ona zgodna z ich wolą. Przy umowach związanych z zakupem nieruchomości wyróżniamy kilka aktów notarialnych, z którymi warto się zapoznać.

Umowa zamiany nieruchomości

Jak sama nazwa wskazuje, ten akt notarialny zobowiązuje każdą ze stron do przeniesienia praw majątkowych na drugą stronę w zamian za przekazanie własności innej rzeczy. Zamiana może dotyczyć także nieruchomości - np. zamiany mieszkań z dopłatą. Należy pamiętać, że ta czynność podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Umowa dożywocia

Możemy przenieść prawo własności nieruchomości na inną osobę w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapewnienia na dożywotniego utrzymania. Nabywca naszej nieruchomości staje się zobowiązany dożywotnio do zapewniania nam wyżywienia, ubrania, dachu nad głową, a także odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie. W tym przypadku niezbędna będzie umowa dożywocia w formie aktu notarialnego.

Umowy deweloperskie

Umowy deweloperskie to stosunkowo młode rozwiązanie. Zostało wprowadzone 29 kwietnia 2012 roku na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Na podstawie tej umowy deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Podpisując tego typu umowę, notariusz jest zobowiązany, do ujawnienia roszczenia z umowy deweloperskiej w księdze wieczystej.

Umowa przedwstępna

Ta umowa może, ale nie musi być sporządzana w formie aktu notarialnego. Wykorzystuje się ją w przypadku, gdy strony z różnych przyczyn nie są gotowe do finalizacji transakcji zakupu nieruchomości - np. z powodu problemów związanych z kredytowaniem zakupu. Umowa przedwstępna daje nam czas np. na zdobycie pieniędzy i gwarantuje nam, że towar nie zostanie kupiony przez innego zainteresowanego, o ile właśnie to zostanie zawarte w akcie. Oczywiście podpisanie takiej umowy u notariusza daje nam większą gwarancję, że nasz partner nie będzie próbował sprzedać nieruchomości innemu zainteresowanemu.

Niezależnie od tego, na jaką umowę się decydujemy, dobrze poświęcić nieco gotówki i czasu na spisanie umowy w formie aktu notarialnego. Takie rozwiązanie znacznie lepiej zabezpiecza interesy obu stron, a dużo łatwiej prowadzić interesy na jasny, klarownych warunkach.

Materiał powstał we współpracy z Notariusz.Wajda.pl