Jeśli posiadamy spółkę wpisaną w Krajowy Rejestr Sądowy, ciąży na nas odpowiedzialność uaktualniania danych spółki. Zmiany każdorazowo musimy zgłosić w przypadku zmiany adresu siedziby spółki, składu zarządu w spółce kapitałowej, danych wspólnika, przedmiotu działalności czy umowy spółki. Możemy to załatwić listownie, elektronicznie lub w biurze podawczym sądu rejonowego. O zmianie adresu miejsca prowadzenia działalności, wykazu rachunków bankowych, skróconej nazwy spółki czy zmianie danych teleadresowych powinniśmy poinformować również urząd skarbowy, używając formularza NIP-8. Samo złożenie wniosku o zmianę danych to koszt około 200-250 złotych. Do tego należy doliczyć opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i ogłoszenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Konsekwencje złożenia wniosku do KRS po terminie

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami - na złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS mamy 7 dni od wystąpienia zmiany. Po tym terminie co prawda sąd przyjmie wniosek, ale narażamy się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec kontrahentów, których chroni domniemanie prawdziwości wpisu w KRS. W przypadku, gdy do zmiany dojdzie, a my wniosku o zmianę zapisu w KRS nie złożymy - wówczas sąd wezwie członków zarządu spółki do złożenia dokumentów w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobią, sąd na każdego z członków zarządu ma prawo nałożyć grzywnę.

Konsekwencje niezłożenia wniosku do KRS

Niezłożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym nie tylko naraża nas na odpowiedzialność odszkodowawczą, ale również na liczne grzywny, a w konsekwencji nawet wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Uważać na to powinny szczególnie firmy, które bazują na licznych umowach z kontrahentami, a nie np. na zwykłej sprzedaży produktów. W razie nie zaktualizowania naszych danych w KRS kontrahent będzie mógł uchylić się od wykonania zawartych z twoją spółką umów. Przez przeoczenie formalne możemy zburzyć swoją reputację, na którą pracowaliśmy przez lata.

Nieaktualne dane w KRS - odpowiedzialność

Jako przedsiębiorca ponosimy odpowiedzialność za szkody wyrządzone poprzez nieaktualne dane w KRS. Chodzi tutaj zarówno zgłoszenie do rejestru nieprawdziwych danych, jak i niezgłoszenie danych podlegających obowiązkowi w ustawowym terminie. Z odpowiedzialności jesteśmy zwolnienie tylko w przypadku, gdy szkoda nastąpiła z powodu siły wyższej, winy poszkodowanego lub innej osoby trzecie. Za brak aktualizacji danych w mogą grozić nam także liczne grzywny. Jeśli mimo to nie podejmiemy zmiany danych, po pewnym czasie zostanie po prostu z rejestru wykreśleni. Odpowiedzialność za szkody wywołana aktualnym wpisem w KRS ponoszą solidarnie wszyscy członkowie zarządu i odpowiadają za to całym swoim majątkiem.

Jeśli prowadzimy dynamicznie rozwijającą się firmę, dobrym pomysłem jest nawiązanie stałej współpracy z kancelarią adwokacką. Pomoże nam to uniknąć wszelkich błędów wynikających z nieuwagi lub nieznajomości prawa.