W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie zarządu spółki posiadają nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu przedsiębiorstwa, ale także ponoszą za nie dużą odpowiedzialność. Może to być odpowiedzialność cywilna, karna lub podatkowa (także przed ZUSem). Odpowiedzialność członków zarządu w spółce regulowana jest przez kodeks spółek handlowych. Na wstępie warto wiedzieć, że status wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności, jaka jest narzucona mu przez prawo.

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu

Zarząd jest odpowiedzialny za spółkę już na etapie jej organizacji. Już na tym etapie spółka może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, za które odpowiada całym majątkiem. W przypadku, gdy nie będą mogły one być pokryte z majątku, wówczas odpowiedzialność za nie spada na osoby, które w je zaciągnęły. W przypadku wspólników ponoszą oni odpowiedzialność tylko do wartości wniesionych wkładów. W przypadku zarządu obejmuje on cały majątek każdego z jego członków. W przypadku gdy spółka z o.o. uzyskała już osobowość prawną, każdy członek zarządu odpowiada wobec spółki za bezprawne dokonanie różnorodnych wypłat na rzecz wspólników.

Odpowiedzialność podatkowa. Na czym polega?

Na członkach zarządu nie ciąży jedynie odpowiedzialność cywilna, ale i podatkowa - są oni solidarnie odpowiedzialni za wszelkie zaległości wobec urzędu skarbowego i co ważne - odpowiadają za to całym swoim majątkiem. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych dzieje się tak w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki jest niemożliwa, a członkowie zarządu nie wskazują mienia spółki, które umożliwiłoby zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części lub we właściwym czasie nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości.

Odpowiedzialność karna. Co oznacza w praktyce?

Za wyrządzenie szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność karną. Chodzi tutaj o przypadki nieprowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej (lub gdy jest ona prowadzona w sposób nierzetelny), zwłaszcza gdy celowo niszczymy, usuwamy lub podrabiamy dokumenty dotyczące tej działalności. Przy dużej szkodzie majątkowej może nam grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Do odpowiedzialności karnej możemy być także pociągnięci w przypadku wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej przez nadużycie udzielonych nam uprawnień.

Odpowiedzialność członków zarządu wobec ZUS

Członkowie zarządu są także odpowiedzialni za zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to regulowane na podobnych zasadach, jak w przypadku odpowiedzialności podatkowej, gdyż i w tym przypadku odpowiadamy przed Państwem. Tyczy się to także składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.